jak přijmout Boží lásku


Odpověď 1:

Ne totéž, ale víc než to. Boží milost je Jeho nezasloužená přízeň, která pochází z Jeho lásky. Je poměrně základní a zjednodušující připustit, že vás Bůh miluje, i když to může být zjevení měnící život ... ale to není spása, která je největší milostí, kterou Bůh každému z nás poskytuje. Jeho dar milosti je obětován všem v podobě Spasitele Ježíše Krista. Způsob, jak získat Boží milost, je přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Přijměte do svého života Ježíše, nejen skutečnost, že vás Bůh miluje. Bůh miluje každého, protože Bůh je láska, ale to vás nezachrání ani vás nezmiří s Bohem. Musíte obdržet Boží dar Ježíše Krista Spasitele. On je cesta k Bohu a On je spása; věčný život je v Hm. Dar je dán, ale pokud není přijat nebo není „otevřen“ - nemá to žádný účinek. Je neplatný a zbytečný. Bůh vykonal svou část tím, že poslal svého jediného Syna, aby byl naší náhradou, tím, že přijal trest za naše hříchy. Zaplatil za nás cenu - Jeho část je hotová, ale tento Boží dar musíme přijmout osobně tím, že budeme věřit v Ježíše. Toto je ustanovení Boha. Udělal způsob, jak může být člověk zachráněn před hříchem, trestem a peklem, ale my musíme jít Jeho cestou. Je to jediný způsob, jak plně přijmout Boží lásku, jak bylo zamýšleno.

Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život; nikdo nemůže přijít k Otci, leda skrze Mě. “ (Jan 14: 6)


Odpověď 2:

Je přijímání Boží milosti stejné jako přijímání a věření, že mě Bůh miluje?

Ano i ne!

Vypadá to rozporuplně, tak to vysvětlím.

Jako křesťan vidím Bibli říkat, že dělá „Slunce, aby svítilo na dobro a zlo“. Bible jasně ukazuje, že přijímáme Boží milost v lfe, kterou nám dává, v umožnění naší svobodné vůle a volby, v zboření našeho života a ve cti našich rozhodnutí, včetně toho, že důsledky našich rozhodnutí mohou ovlivnit nejen nás, ale i ostatní.

Na druhou stranu celý rozsah Jeho Milosti zahrnuje Spasení. Tuto část Jeho Milosti odmítají ti, kdo odmítají nebo odmítají věřit v Boha. Takže, ne, nedostávají Boží milost, která poskytuje spásu, ale to je součástí Jeho ctění našich rozhodnutí. Nevnucuje nám tuto část své Milosti, protože by to odstranilo jejich svobodnou vůli.

Bible je jasná, všechny jsou dány skrze Stvoření určitou úroveň zjevení Boha. Bůh je bude soudit podle jejich přijetí Jeho plné milosti podle úrovně zjevení, které ve skutečnosti měli. Ti, kdo odmítli toto zjevení, budou podle toho souzeni, mohu být souzeni, zčásti za to, že jsem neposkytl zjevení mnoha, jsem mohl poskytnout některé z jeho zjevení. Nebudou souzeni podle Zjevení I, nebo jim je ostatní nedali.


Odpověď 3:

Je to první krok, ale Boží milost spočívá v přijetí Ježíše Krista a Jeho oběti za naše vykoupení a víře, že poté, co byl Kristus ukřižován, byl vzkříšen a vystoupil k Boží pravici, a to vše pro naši spásu a smíření s Otcem .

Abyste tuto Milost získali, musíte ze skutečné víry a čisté touhy vyznat, že Nejvyšší Ježíš Kristus, Syn Boží (YHWH), je Pán. Musíte Ho pozvat do svého srdce a udělat maximum, abyste se vyhnuli hříchu. A všem musíte projevovat lásku ve stejné míře (přinejmenším) v reklamě, kterou milujete sami.

Milost Boží je dar. Jediné, co musíte udělat, je říct mu, že to přijímáte, a poté to dokázat tím, že budete žít v jeho blízkosti a v Kristu, jak můžete.

Pán vždy pomáhá těm, kdo žádají z upřímného srdce, i když si to v tu chvíli možná neuvědomujete.

Amen.


Odpověď 4:

Všiml jsem si některých vašich odpovědí jiným autorům.

Mluvíte o Efezanům 2: 8–9

Neboť z milosti jste byli spaseni, skrze víru - a to není od vás, je to dar Boží - ne ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

Milost, o které se zmiňujete, zahrnuje to, že Bůh za vás dal svého syna, aby vás zachránil před věčnou smrtí. Věčný život je vedlejším produktem spásy. Bůh svobodně nabídl svého syna - jedinou podmínkou je, abyste v Něho věřili jako svého Pána a Spasitele (svobodná vůle). Spása není na nikoho tlačena - jde o přijetí toho, co pro vás Ježíš udělal. Stejně důležité je, že vás Bůh miluje, ať už chcete Jeho lásku, nebo dokonce věříte, že vás miluje. Opět nemusíte dělat nic - Jeho láska je neustálá.

Milost se opět rozdělí - nemusíte si vydělat Boží lásku, nemusíte si vydělat spasení - svobodně dáno, svobodně přijato. Je zcela na vás, zda přijmete Jeho milost, Jeho lásku, Jeho Syna. Je zcela na vás, abyste chtěli to, co Bůh nabízí.

Tvůj přítel v Kristu,

Betsy


Odpověď 5:

Ano, jsou téměř stejní, ale je lepší si položit otázku tímto způsobem: „Je přijímání Boží milosti stejné jako přijímání a věření, že mě Bůh miluje tím, že pošle svého Syna zemřít za můj hřích?“

Je to Boží milost, která přináší spásu (Titovi 2:11; srov. Efezanům 2: 5–8). Tím pádem

spása je nejneobyčejnějším vyjádřením Boží milosti

. Přijímání Boží milosti znamená přijímání spásy, která je zdarma darem. Spasení je také přijímáno přijetím a věřením, že Bůh mě miluje natolik, že poslal svého Syna, aby zemřel za můj hřích.

Římanům 5:15 vysvětluje: „Ale dar není jako přestupek. Neboť pokud mnozí zemřeli přestoupením jediného člověka, o kolik více přelila Boží milost a dar, který přišel z milosti jediného člověka, Ježíše Krista, k mnoha! “Ze všech biblických údajů je zřejmé, že spása je z Boží milosti. Nemůžeme si Boží dar spasení vydělat vlastním úsilím. Získáváme ho pouze přijetím a věřením v Jeho Syna Ježíše Krista.


Odpověď 6:

Nezáleží na tom, jestli jste vyznavačem toho boha, jiných bohů nebo žádných božstev .. Nikdo neví. Pokud ale někdo skutečně existuje, pak s největší pravděpodobností CELÝ SVĚT uvidí, jak přesně to božstvo je.

Jen proto, že vám nějaký Quoran řekne ano, ne, nebo možná ... nevědí. Je založen na VĚŘENÍ, nikoli na SKUTEČNOSTI.

Takže znovu VĚŘTE v to, co chcete. Věřte, jak vykládáte svého boha nebo bohy. Co tě udělá šťastným.

Modlíš se? Obdrželi jste dvojitý modrý šek k potvrzení přijetí / přečtení od svého boha? Ne ... ale pořád to děláš. Protože VĚŘÍTE.

Jsem agnostický ateista, takže jo ... Nevěřím v žádná božstva, ale nikdo nezná správnou odpověď.

Možná Quoran, který odpovídá na vaši otázku, říká: „Ano! Jděte v míru ... Bůh vás miluje ... bla bla bla “… a pak změní karty a přejde na nějaký pedofilní web. Nebo je možná rasistické prase. Pokud váš bůh nemá účet Quora, záleží jen na tom, ČÍM VĚŘÍTE. :)


Odpověď 7:

Záleží zcela na tom, co máte na mysli.

Grace je nezasloužená laskavost; nezasloužená laskavost. V tomto smyslu ne, to nezávisí na vašich znalostech. I nevěřící jsou rozšířeni nezaslouženou laskavostí.

Ale Milost je také víc než to a JE TO přijato přijetím a věřením, že Bůh vás miluje. Je to jeho velká část.

Grace je Osoba. Pokud nemáte tuto „osobu“, nejste pod milostí. Můžete také spadnout z milosti tím, že se vrátíte ke Zákonu, který je doslova cizoložstvím, ale já odbočím.

Vím, že to může znít divně, ale v Písmu se o Sin mluví také z hlediska osobnosti. Je ve formě podstatného jména. V Římanech Pavel popisuje hřích jako osobnost. Říká, že hřích je podstatné jméno (nikoli sloveso) charakterizované touhami a agendou.

Grace není spousta pravidel, která byste měli dodržovat. A milost není Božím mazivem pro mazání zubů vlastního úsilí. Grace je Osoba žijící svůj život skrze vás. Žít v milosti je jako vdávat se, jen o to víc. Je to dobrodružství života sdíleného s Kristem. Grace není teologie. Není to předmět. To není doktrína. Je to osoba a jmenuje se Ježíš. To je důvod, proč Pán chce, abyste dostali hojnost milosti, protože mít hojnost milosti znamená mít hojnost Ježíše.


Odpověď 8:

Věřím, že faktorem, který nejvíce zpomaluje duchovní růst, je nedůvěra v Boží lásku k nám. Přesto je to klíčové pro náš vztah s Bohem, kterého sv. Jan říká „Bůh JE láska“. Je to nebeský pes (Francis Thompson), který se snaží podělit se o svou lásku k nám a neúnavně nás pronásleduje, jako když milovník pronásleduje svou milovanou. Jedním z důvodů, který nám brání v odplatě, je skutečnost, že jak říká Akvinský: „Člověk nemůže milovat toho, koho nezná.“ Pokud máme přijmout jeho lásku (což JE milost), měli bychom se alespoň snažit se o Něm učit. To je účel naší existence. Když zjistíme, že On je Láska, budeme Ho milovat a přijmeme skutečnost, že nás miluje nekonečně.


Odpověď 9:

Můj skromný názor je, že uznání nebo přesvědčení, že Boží milost existuje nebo se na vás může vztahovat, je přijetí, že Bůh je. Pokud je Bůh, pak by se všechny ostatní inherentní Boží atributy používaly, i když vaše životní rozhodnutí nemusí nutně odrážet tuto víru. Milost je dar, který pochází z přeplnění nezasloužené zdravé a všeobjímající lásky k Bohu. "Za cent, za libru," řeknu. Pokud ten obdržíte, berete na vědomí celek.


Odpověď 10:

Ne.

Můžete obdržet Boží milost bez ohledu na to, zda v něj věříte nebo ne, nebo jej přijímáte. Milost je dar od Boha, který je dán svobodně, aniž byste o něj žádali nebo si ho zasloužili.


Odpověď 11:

Boží milost byla zkreslena moderními křesťanskými sektami. Bůh miluje každého, včetně Lucifera / Satana. Bůh dává každému energii, kterou potřebuje k životu, a strážného ducha, který vede a chrání. To je Boží láska k Jeho dětem.

Boží milost je to, co si nikdo nezaslouží ani nezasloužil. Je to Boží odpuštění za naši vzpouru proti Němu, každému a všem, včetně Lucifera / Satana. Říká se milost, protože si nezasloužíme odpuštění za to, co jsme udělali proti nebeskému králi - Ježíši. Podívejte se, co je Boží láska? Jak to vypadá / vypadá? Musí to být víc než pouhá slova napsaná v Bibli. Jak člověk skutečně prožívá božskou lásku?